วิดีโอการบรรยายหัวข้อ “การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้น”

วิดีโอการบรรยายหัวข้อ “การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้น”

 

 

 

การบรรยายหัวข้อ “การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้น” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
วิทยากรโดย : คุณนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

video1

 

 

©2021 ระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต