1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
©2021 ระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต